Винтидж модата – стил и елегантност с дъх на нафталин

Публикувано в eitaka.com Вин­тидж модата или т. нар. „отле­жала” мода пре­жи­вява сво­е­об­ра­зен рене­санс. Спо­ред екс­пер­тите „вин­тидж” е всичко, про­из­ве­дено от дизай­не­рите между 1920 и 1980 година, но сти­лът започва да набира все по‐изключителна попу­ляр­ност в пос­лед­ните години. Вин­тидж сти­лът е вдъх­но­вя­вал съв­ре­менни дизай­нери като Джон Гали­ано, Алек­сан­дър Мак­куин, Вивиан Уес­тууд, а негови почи­та­телки са небе­зиз­вес­т­ните Джу­лия Робъртс, Кейт Мос, Рене…

Dieter Rams: 10 принципа на добрия дизайн

Публикувано в kick.bg Преди много години, в края на 1970г., Дитер Рамс ставал все по-загрижен за състоянието на света около себе си. Тревожел го “непреодолимия хаос от форми, цветове и шумове”. Съзнавайки, че той е дал значителен принос за този свят, той се запитал един важен въпрос: Е, ли, моят дизайн добър? Доколкото добрият дизайн може да…

Word as image или умни типографски илюстрации от Ji Lee

Публикувано в kick.bg Типографията е дял от графичния дизайн, който се отнася до уместната и естетична употреба на буквите. Свързана е с различните шрифтове, чрез които се предава писменото слово. Има отношение към красотата и визуалното възприятие. И в този смисъл, има отношение към умелото предаване на послание в брандинга и рекламата. Силата на типографията е в…

OOPS…ERROR 404 PAGE

Публикувано в kick.bg Попадали ли сте някога на Error 404 page?! Няма нужда от отговор, всички сме. Error 404 означава липсващо съдържание, несъществуващ файл или директория. Най-често срещани причини: исканият файл е бил преименуван исканият файл е бил преместен на друго място и/или изтрит исканият файл е временно недостъпен, поради провеждане на техническо обслужване или надграждане исканият…

Пясъчно красиво

Пясъчно кра­сиво, секунди преди да бъде залято от при­лива! … Секунди преди морето да се про­тегне и да погали нежно пясъка! … Секунди преди водата да се раз­пени и да хвърли сво­ето дан­те­лено наме­тало върху пясъч­ната кар­тина! … Секунди преди морето да отнесе всич­ката тази кра­сота към дъл­би­ните си! Всич­ката тази кра­сота е дело на худож­ника Andres Amador! Той рисува…

Стъкленият плаж

Публикувано в eitaka.com На този плаж няма пясък! За сметка на това е обси­пан с без­б­рой малки, гладки, шарени стъ­кълца и тук таме по някое камъче за раз­кош! Съв­сем до скоро никой не би повяр­вал, че “Сме­ти­щето”, както са го нари­чали мес­т­ните, ще се пре­върне в защи­тена зона! Обаче и това вече е факт! Намира се съв­сем близо до Fort Bragg…

Алиса в страната на стрийт арта

Алиса в стра­ната на стрийт арта се казва Alice Pasquini, живее в Рим, работи като илюс­т­ра­тор, гра­фи­чен дизай­нер и худож­ник и обик­но­вено съз­дава сво­ите чудеса по ули­ците във Вели­коб­ри­та­ния, Фран­ция и Испа­ния! Като пуб­лично улично изкус­тво гра­фи­тите често чер­пят от палит­рата на гнева, цинизма, бунта и пр. Ней­ната работа обаче е точно на обрат­ния край на емо­ци­о­нал­ния спек­тър. Съв­ре­мен­ната “Алиса в стра­ната на чуде­сата”…

Угаснали очи

Публикувано в eitaka.com Угас­нали очи – така наре­кох поре­ди­цата от черно-бели пор­т­ретни снимки на без­дом­ници на фотог­рафа Lee Jeffries. Всяка една от тези снимки удря плю­щящ шамар на сует­ната и дреб­нава реал­ност, в която живеем. Lee Jeffries е люби­тел фотог­раф, който живее и снима в Ман­чес­тър. Става попу­ля­рен, когато побеж­дава в кон­курса Digital Camera Photographer 2011 с пор­т­рет на без­дом­ник, когото фотог­ра­фът среща слу­чайно,…

Токсични жени

Публикувано в eitaka.com “Ток­сич­ните жени” (Toxic Women) на Andrea Mary Marshall е серия от про­во­ка­тивни авто­пор­т­рети под фор­мата на кар­тини, фотог­ра­фии и видео филми. Автор­ката  изс­ледва пре­сеч­ната точка на иден­тич­ността, жен­с­ката сек­су­ал­ност, вул­гар­ността и кон­су­ма­тор­с­ката кул­тура в кон­тек­ста на “иде­ал­ната жена.” A Woman is a beast. She is as lovely as she is repulsive. She is one part demon and one…