Art

Угаснали очи

Публикувано в eitaka.com

Угас­нали очи – така наре­кох поре­ди­цата от черно-бели пор­т­ретни снимки на без­дом­ници на фотог­рафа Lee Jeffries. Всяка една от тези снимки удря плю­щящ шамар на сует­ната и дреб­нава реал­ност, в която живеем.

Lee Jeffries е люби­тел фотог­раф, който живее и снима в Ман­чес­тър. Става попу­ля­рен, когато побеж­дава в кон­курса Digital Camera Photographer 2011 с пор­т­рет на без­дом­ник, когото фотог­ра­фът среща слу­чайно, докато се раз­хожда из ули­ците на Ман­чес­тър. Сним­ката е наис­тина раз­тър­с­ваща, но не повече или по-малко от всички оста­нали снимки на без­дом­ници, които е зас­нел. Раз­тър­с­ваща е реал­ността, чийто печа­лен отпе­ча­тък е наб­раз­дил, изд­рал и изца­пал лицата им и е хвър­лил черно було над очите им, много преди да си оти­дат от този свят. Очите им…тъкмо изра­зът на очите им го прив­лича неу­дър­жимо, както спо­деля самият той. Нищо на този свят не изра­зява емо­ция така, както го прави пог­леда. А, тези очи са нап­раво опус­то­шени. През тях е пре­ми­нал ура­га­нът на живота и е уга­сил пла­мъка на надеж­дата зави­наги! Тези очи са мър­тви за този свят!

Сним­ката, която печели кон­курса:

Portraits-of-Homeless-Lee-Jeffries-1

Още снимки от поредицата:

Повече снимки можете да раз­г­ле­дате в Flickr

Facebook
Google+
https://mariazlatarova.com/ugasnali-ochi/
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *