Пясъчно красиво

Пясъчно кра­сиво, секунди преди да бъде залято от при­лива! … Секунди преди морето да се про­тегне и да погали нежно пясъка! … Секунди преди водата да се раз­пени и да хвърли сво­ето дан­те­лено наме­тало върху пясъч­ната кар­тина! … Секунди преди морето да отнесе всич­ката тази кра­сота към дъл­би­ните си! Всич­ката тази кра­сота е дело на худож­ника Andres Amador! Той рисува…

Алиса в страната на стрийт арта

Алиса в стра­ната на стрийт арта се казва Alice Pasquini, живее в Рим, работи като илюс­т­ра­тор, гра­фи­чен дизай­нер и худож­ник и обик­но­вено съз­дава сво­ите чудеса по ули­ците във Вели­коб­ри­та­ния, Фран­ция и Испа­ния! Като пуб­лично улично изкус­тво гра­фи­тите често чер­пят от палит­рата на гнева, цинизма, бунта и пр. Ней­ната работа обаче е точно на обрат­ния край на емо­ци­о­нал­ния спек­тър. Съв­ре­мен­ната “Алиса в стра­ната на чуде­сата”…

Угаснали очи

Публикувано в eitaka.com Угас­нали очи – така наре­кох поре­ди­цата от черно-бели пор­т­ретни снимки на без­дом­ници на фотог­рафа Lee Jeffries. Всяка една от тези снимки удря плю­щящ шамар на сует­ната и дреб­нава реал­ност, в която живеем. Lee Jeffries е люби­тел фотог­раф, който живее и снима в Ман­чес­тър. Става попу­ля­рен, когато побеж­дава в кон­курса Digital Camera Photographer 2011 с пор­т­рет на без­дом­ник, когото фотог­ра­фът среща слу­чайно,…

Токсични жени

Публикувано в eitaka.com “Ток­сич­ните жени” (Toxic Women) на Andrea Mary Marshall е серия от про­во­ка­тивни авто­пор­т­рети под фор­мата на кар­тини, фотог­ра­фии и видео филми. Автор­ката  изс­ледва пре­сеч­ната точка на иден­тич­ността, жен­с­ката сек­су­ал­ност, вул­гар­ността и кон­су­ма­тор­с­ката кул­тура в кон­тек­ста на “иде­ал­ната жена.” A Woman is a beast. She is as lovely as she is repulsive. She is one part demon and one…

Страстно обсебен от денима

Публикувано в div.bg Може и да не ви се вярва, но съществува човек, който обожава вашите изтъркани, адски удобни и ужасно късметлийски джинси много повече от самите вас. Вероятно веднага се сетихте за онзи любим чифт, целенасочено набутан в дъното на гардероба, който за нищо на света не бихте си помислили да изхвърлите. Няма да…

Татуирано Ferrari и скулптури от черепи

Публикувано в div.bg Да! Правилно прочетохте! Всъщност става въпрос за легендарния спортен модел Ferrari F430, но този път той няма да се състезава, поне не и в категорията “Най-бърз автомобил”. Може би, би се класирал в категория “Най-мащабна татуировка”, ако не беше поредната творческа провокация на един съвременен творец. Фиксирайки автомобила за стена, Phillipe Pasqua го…