Lifestyle

Стъкленият плаж

Публикувано в eitaka.com

На този плаж няма пясък! За сметка на това е обси­пан с без­б­рой малки, гладки, шарени стъ­кълца и тук таме по някое камъче за раз­кош! Съв­сем до скоро никой не би повяр­вал, че “Сме­ти­щето”, както са го нари­чали мес­т­ните, ще се пре­върне в защи­тена зона! Обаче и това вече е факт! Намира се съв­сем близо до Fort Bragg в California.

Фено­ме­нът всъщ­ност е просто прек­ра­сен! Излиза, че при­ро­дата се е опи­тала да поп­рави поред­ната човешка грешка. Всички онези стък­лени бутилки, които ние хората абсо­лютно безот­го­ворно сме изх­вър­лили в оке­ана са били ярос­тно под­мя­тани от въл­ните и под­вод­ните тече­ния, били са блъс­кани бясно в ска­лите,  нат­ро­ша­вани, жулени в пясъка и мидите, докато всяко едно пар­ченце стъкло не се е пре­вър­нало в безо­пасно, гладко,  малко бижу и тогава оке­а­нът го е вър­нал на нас –хората! “Изпов­ръ­щал” е този при­казно кра­сив стък­лен калей­дос­коп от дъл­би­ните си и е залял с него плажа. П/О/ре/В)ърнал е безот­го­вор­ността в мозайка от кра­сота и я е раз­с­т­лал по плаж­ната ивица, вместо за нази­да­ние, за есте­ти­ческо наслаждение.

Още през 1960г. хората започ­нали да го нари­чат “Сме­ти­щето”. Пла­жът бил зат­во­рен дълги години, докато някой все пак успял да види всич­ката тази кра­сота и в резул­тат  пла­жът бил изчис­тен от голе­мите и опасни пар­чета стъкло. Не след дълго пос­те­пенно се нало­жило и новото, доста по-атрактивно име – “Стък­ле­ният плаж” (Glass Beach). В нача­лото на този век, пла­жът и при­ле­жа­щите 20 акра около плаж­ната ивица били заку­пени от упра­вата на California State Park с иде­ята да бъде пре­вър­нат в част от зао­би­ка­ля­щият го MacKerricher State Park. След още едно финално почис­т­ване и това се слу­чило. Пла­жът бързо се пре­вър­нал в турис­ти­ческа атрак­ция и всеки искал да си отнесе за спо­мен по едно мъничко въл­шебно стъ­кълце у дома. По иро­ния на съд­бата, това, което вече вед­нъж било заб­ра­нено, а именно да изх­вър­ляш бок­лук на плажа, още вед­нъж било заб­ра­нено, т.е. въп­реки неп­ре­о­до­ли­мото жела­ние, не можеш да си отне­сеш бок­лука обратно вкъщи.

Щом може да съз­даде такава вели­ко­лепна иро­ния, живо­тът е артист, естет и има фан­тас­тично чув­с­тво за хумор! Не мис­лите, ли?!

Glass-beach-2

Facebook
Google+
https://mariazlatarova.com/stakleniat-plaj/
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *