Lifestyle

To sneak out

Публикувано в eitaka.com

08.11.2011г., Час:20.00, Ред 8, Място 7, Билет № 0778779/001

To sneak out към хори­зонта…

…с „Кецове“ 

Искали ли сте някога да избя­гате?…
…От някого, от нещо, от себе си?…
…Да бягате?…
…Към някого, към нещо, към себе си?…
…Ако тръг­нете да бягате, коя посока ще избе­рете?…Може би към морето, към сво­бо­дата или поне към почти пул­си­ра­щата илю­зия за такава. Далеч от кав­гите, вря­вата, глу­хия тътен на ежед­не­ви­ето, далеч от заду­ша­ва­щия ням вик на неу­дов­лет­во­ре­ността, изт­ръг­нат от гър­дите на всички онези слепи за живота хора. Там, където усе­тът за без­в­ре­мие обла­дава съз­на­ни­ето ти, докато пред пог­леда ти се раз­лива синьото на морето, а босите ти крака усе­щат еднов­ре­мен­ния допир на без­б­рой песъ­чинки. Там, където можеш да дишаш сво­бодно и да пус­неш меч­тата си да излети от душата ти като хар­тиен фенер, поне­съл мъж­ду­ка­щия ти коп­неж за щас­тие и да я наб­лю­да­ваш как се рее, докато изчезне в точ­ката на хори­зонта … и после…, после никога да не видиш как гасне, пада и бива стъп­кана от хората. Там, където ще срещ­неш други като теб и ще раз­бе­реш, че не си сам. Там, където можеш да съб­ле­чеш проб­ле­мите и да се пото­пиш в сво­бо­дата. Там, където нево­лите на дру­гите, които някак виб­ри­рат на тво­ите вълни, се кап­су­ли­рат заедно с тво­ите със спой­ката на веч­ното при­я­тел­с­тво. Там, близо до хори­зонта, където то – при­я­тел­с­т­вото при­до­бива други, непоз­нати за теб изме­ре­ния, където мус­ке­тар­с­ката клетва „Един за всички, всички за един!“ сякаш неу­сетно се инжек­тира в съз­на­ни­ето ти и пул­сира нер­вно в жилите ти, готова във всеки един момент да яхне гнева срещу неп­рав­дата… Туп, туп, туп…

Кой си ти?

Какво оби­чаш? 

Какво мра­зиш?

От какво те е страх?

За какво мечтаеш?

Отго­во­рът си ТИ! … И вече си СВОБОДЕН!

Facebook
Google+
https://mariazlatarova.com/to-sneak-out/
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *