Стъкленият плаж

Публикувано в eitaka.com На този плаж няма пясък! За сметка на това е обси­пан с без­б­рой малки, гладки, шарени стъ­кълца и тук таме по някое камъче за раз­кош! Съв­сем до скоро никой не би повяр­вал, че “Сме­ти­щето”, както са го нари­чали мес­т­ните, ще се пре­върне в защи­тена зона! Обаче и това вече е факт! Намира се съв­сем близо до Fort Bragg…

Угаснали очи

Публикувано в eitaka.com Угас­нали очи – така наре­кох поре­ди­цата от черно-бели пор­т­ретни снимки на без­дом­ници на фотог­рафа Lee Jeffries. Всяка една от тези снимки удря плю­щящ шамар на сует­ната и дреб­нава реал­ност, в която живеем. Lee Jeffries е люби­тел фотог­раф, който живее и снима в Ман­чес­тър. Става попу­ля­рен, когато побеж­дава в кон­курса Digital Camera Photographer 2011 с пор­т­рет на без­дом­ник, когото фотог­ра­фът среща слу­чайно,…