Токсични жени

Публикувано в eitaka.com “Ток­сич­ните жени” (Toxic Women) на Andrea Mary Marshall е серия от про­во­ка­тивни авто­пор­т­рети под фор­мата на кар­тини, фотог­ра­фии и видео филми. Автор­ката  изс­ледва пре­сеч­ната точка на иден­тич­ността, жен­с­ката сек­су­ал­ност, вул­гар­ността и кон­су­ма­тор­с­ката кул­тура в кон­тек­ста на “иде­ал­ната жена.” A Woman is a beast. She is as lovely as she is repulsive. She is one part demon and one…