Алиса в страната на стрийт арта

Алиса в стра­ната на стрийт арта се казва Alice Pasquini, живее в Рим, работи като илюс­т­ра­тор, гра­фи­чен дизай­нер и худож­ник и обик­но­вено съз­дава сво­ите чудеса по ули­ците във Вели­коб­ри­та­ния, Фран­ция и Испа­ния! Като пуб­лично улично изкус­тво гра­фи­тите често чер­пят от палит­рата на гнева, цинизма, бунта и пр. Ней­ната работа обаче е точно на обрат­ния край на емо­ци­о­нал­ния спек­тър. Съв­ре­мен­ната “Алиса в стра­ната на чуде­сата”…