Art

Пясъчно красиво

Пясъчно кра­сиво, секунди преди да бъде залято от при­лива! … Секунди преди морето да се про­тегне и да погали нежно пясъка! … Секунди преди водата да се раз­пени и да хвърли сво­ето дан­те­лено наме­тало върху пясъч­ната кар­тина! … Секунди преди морето да отнесе всич­ката тази кра­сота към дъл­би­ните си!

Всич­ката тази кра­сота е дело на худож­ника Andres Amador! Той рисува тези масивни пясъчни кар­тини върху плаж­ната ивица само по време на пъл­но­лу­ни­ето, когато пясъч­ното платно дос­тига своя най-голям потен­циал. Него­вата четка е греб­лото, а кар­ти­ните му същес­т­ву­ват само няколко минути – срок, дос­та­тъчно дълъг, за да щракне няколко снимки! Има нещо магично в цялата идея, не мис­лите ли?

andres-amador-sand-art-fantasy

Amador_POSTER-FRAME-and-PROMO-IMAGE-1440x810

andres-amador 3

andres-amador 4

 

Facebook
Google+
https://mariazlatarova.com/%D0%BF%D1%8F%D1%81%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BE/
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *