Lifestyle

Винтидж модата – стил и елегантност с дъх на нафталин

Публикувано в eitaka.com

Вин­тидж модата или т. нар. „отле­жала” мода пре­жи­вява сво­е­об­ра­зен рене­санс. Спо­ред екс­пер­тите „вин­тидж” е всичко, про­из­ве­дено от дизай­не­рите между 1920 и 1980 година, но сти­лът започва да набира все по‐изключителна попу­ляр­ност в пос­лед­ните години. Вин­тидж сти­лът е вдъх­но­вя­вал съв­ре­менни дизай­нери като Джон Гали­ано, Алек­сан­дър Мак­куин, Вивиан Уес­тууд, а негови почи­та­телки са небе­зиз­вес­т­ните Джу­лия Робъртс, Кейт Мос, Рене Зелу­е­гър. Напос­ле­дък вин­ти­джът намира широко отра­же­ние и в дизайна на мебели и инте­ри­орни решения.

Наз­ва­ни­ето „вин­тидж” про­из­лиза от френ­с­ката дума „vintage”, което в пре­вод озна­чава „отле­жало вино” (vin – вино, âge –въз­раст, б.а.). Все­из­вес­тен факт е, че кол­кото по‐старо е едно вино, тол­кова по‐ароматно, по‐уникално и по‐ценно е то. Харак­терно за съв­ре­мен­ния про­чит на „вин­ти­джа” е, че годи­ните са успели да пре­сеят най‐доброто от всяка модна „реколта”. Оча­ро­ва­ни­ето на самата дума „вин­тидж” умело корес­пон­дира с оба­я­ни­ето на дре­хите от нача­лото и сре­дата на века ‐ шикозни рокли, жар­ти­ери, кор­сети, дан­те­лени ръка­вици, „веч­ните” пер­лени огър­лици, ръчни бро­де­рии, изящни брошки, пера, широ­ко­поли шапки, воа­летки, ефирни шалове, пли­сета, точки, карета, фло­рални мотиви и пр. … и пр.

Вин­ти­джът носи духа на отми­нали вре­мена, той е едно закач­ливо „намиг­ване” от мина­лото, което ни напомня еле­ган­тно за себе си. Да носиш „вин­тидж” не е просто про­ява на екс­т­ра­ва­ган­т­ност, а демон­с­т­ра­ция на еле­ган­т­ност и стил ‐ реве­ранс към епо­хата на жен­с­т­ве­ността и изис­ка­ността, към епо­хата на модни „икони” като Мери­лин Монро, Грейс Кели, Мар­лене Дит­рих, Ели­за­бет Тей­лър, София Лорен, Джаки Кенеди и мн.др. Любо­пи­тен факт и дока­за­тел­с­тво за рене­санса на вин­ти­джа е поя­вата на пър­вата дама на САЩ – Мишел Обама (извес­тна със сво­ята модна “дър­зост”) на колед­ния кон­церт “Christmas in Washington”, през 2010 година, обле­чена в черна дан­те­лена вин­тидж рокля на аме­ри­кан­с­кия дизай­нер Нор­ман Норел, почи­нал през 1972 година.

 

Facebook
Google+
https://mariazlatarova.com/%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B6-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%E2%80%89-%E2%80%89%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81/
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *