Art

Алиса в страната на стрийт арта

Алиса в стра­ната на стрийт арта се казва Alice Pasquini, живее в Рим, работи като илюс­т­ра­тор, гра­фи­чен дизай­нер и худож­ник и обик­но­вено съз­дава сво­ите чудеса по ули­ците във Вели­коб­ри­та­ния, Фран­ция и Испа­ния! Като пуб­лично улично изкус­тво гра­фи­тите често чер­пят от палит­рата на гнева, цинизма, бунта и пр. Ней­ната работа обаче е точно на обрат­ния край на емо­ци­о­нал­ния спек­тър. Съв­ре­мен­ната “Алиса в стра­ната на чуде­сата” се вдъх­но­вя­вава от хората и тех­ните вза­и­мо­от­но­ше­ния, а твор­бите й изоб­ра­зя­ват любов, надежда, обич! Ето как го описва самата тя:

I’m interested in representing human feelings and exploring different points of view. I especially like to depict strong and independent women. 

alice-1

Почти невъз­можно е да се нап­рави селек­ция на най-добрите й работи, ето защо пое­мете дъл­боко дъх и се гмур­нете в пози­ти­визма и кра­со­тата на твор­бите ѝ в акаунта ѝ във Flickr

Facebook
Google+
https://mariazlatarova.com/%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%82-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *